Giám Đốc Trung Tâm Dịch Vụ Sau Bán Hàng

Mô tả công việc
* LÀM VIỆC TẠI: Tầng 9+10 Tòa Nhà Coninco, Số 4 Tôn Thất Tùng, Phường Trung Tự, Quận Đống Đa, Hà Nội
* CHỨC NĂNG
– Tham mưu cho Ban Tổng giám đốc về chiến lược phát triển ngắn hạn, trung hạn, dài hạn để đưa ra các quyết sách về dịch vụ, phụ tùng và bảo hành; chính sách marketing; chính sách hỗ trợ phát triển dịch vụ và phụ tùng sau bán hàng tại các hệ thống Đại lý phù hợp.
– Lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động của Trung tâm dịch vụ sau bán hàng thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao cho Trung tâm nhằm mục đích hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch của Công ty đã được phê duyệt.
* MÔ TẢ CÔNG VIỆC
* Lập kế hoạch
– Lập kế hoạch, xây dựng chính sách và đào tạo chính sách, hệ thống quy trình dịch vụ sau bán hàng và kiện toàn lại các chính sách và quy trình dịch vụ sau bán hàng trên toàn quốc đối với các dòng xe do Công ty cung cấp cho toàn bộ các Đại lý trong hệ thống trên toàn quốc khi Đại lý đó đã đủ điều kiện để đào tạo đạt hiệu quả cao. Trong quá trình thực hiện tham mưu, đề xuất Lãnh đạo Công ty điều chỉnh chính sách bảo hành, dịch vụ, phụ tùng phù hợp với thực tế tình hình thị trường
– Lập kế hoạch và triển khai tổ chức từng chương trình dịch vụ và phụ tùng kết hợp bộ phận chăm sóc khách hàng cũng như các phòng ban khác liên quan để trình lãnh đạo phê duyệt
– Phối hợp chặt chẽ với các phòng ban, đơn vị trong Công ty lập kế hoạch chuẩn bị trước về dịch vụ, phụ tùng và bảo hành cho các dòng xe mới phát triển
– Lập kế hoạch xây dựng và phát triển các Đại lý mới để hệ thống Đại lý được phủ khắp cơ bản tại 63 tỉnh trên toàn quốc
* Quản lý điều hành
– Quản lý, điều hành mọi lĩnh vực hoạt động của Trung tâm Dịch Vụ Sau Bán Hàng của Công ty và các Đại lý trên toàn quốc.
– Cố vấn, xây dựng văn bản để quản lý Các Đại lý, trung tâm dịch vụ sau bán hàng của Công ty và các văn bản quy định sự phối hợp giữa Công ty và các Đại lý dịch vụ cùng phối hợp để phát triển.
– Xây dựng chính sách giá dịch vụ và phụ tùng; giám sát chiến lược phát triển dịch vụ, phụ tùng tại các đai lý, trung tâm dịch vụ trong hệ thống.
– Quản lý các khiếu nại của khách hàng về bảo hành sản phẩm và dịch vụ, phụ tùng; trực tiếp xử lý hoặc chỉ đạo các đại lý, trung tâm giải quyết các khiếu nại về sản phẩm dịch vụ.
– Đảm bảo chất lượng dịch vụ, phụ tùng luôn tốt và đầy đủ cho các sản phẩm xe ô tô do Công ty đưa ra thị trường.
– Tiếp nhận chuyển giao yêu cầu về hệ thống dịch vụ, phụ tùng, bảo hành sau bán hàng của các đối tác sản xuất, cung ứng ô tô cho Công ty
– Tham mưu cho Ban Lãnh đạo Công ty về các sáng kiến, cải tiến trong công tác quản trị dịch vụ, phụ tùng, bảo hành hỗ trợ phát triển sản phẩm mới, quản lý chất lượng dịch vụ sau bán hàng, chính sách bảo hành sản phẩm và lập kế hoạch các phương án kinh doanh phụ tùng và dịch vụ sửa chữa cũng như tối ưu hóa chi phí bảo hành
– Phối hợp và quan hệ hợp tác mọi mặt với các Đại lý , trung tâm của Công ty trong hoạt động kinh doanh dịch vụ, phụ tùng, bảo hành và chăm sóc khách hàng
– Kiểm soát, đôn đốc thu hồi công nợ, không được để cho Đại lý trục lợi, chiếm dụng vốn của Công ty.
– Tổ chức và giải quyết tốt việc hỗ trợ kỹ thuật, bảo hành và vận chuyển giao phụ tùng cho từng Đại lý, đảm bảo đúng thời gian quy định
– Tham mưu đề xuất cơ cấu tổ chức, bổ sung nhân sự của TTDVSBH cho phù hợp với yêu cầu và xu thế phát triển của Công ty
– Kiểm soát và quản trị tốt hàng tồn kho của từng loại xe để tham mưu đề xuất Lãnh đạo Công ty có chính sách bán hàng phù hợp để tiêu thụ hết số lượng phụ tùng tồn tại Đại lý cũng như tại Nhà máy theo Phương án kinh doanh cộng thêm 3 tháng nữa
* Đào tạo
– Tham gia đầy đủ các khóa đào tạo của Công ty.
– Tổ chức đào tạo, hướng dẫn và truyền đạt kinh nghiệm cho nhân viên Trung tâm DVSBH.
– Trực tiếp tham gia công tác đào tạo cho các Đại lý trong lĩnh vực Dịch vụ sau bán hàng.
* Khác
– Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Lãnh đạo Công ty phân công
* TRÁCH NHIỆM – QUYỀN HẠN; BÁO CÁO VÀ ỦY QUYỀN
* Trách nhiệm
– Chịu trách nhiệm trước Ban Tổng giám đốc về mọi mặt hoạt động của TT DVSBH.
– Trên cơ sở kế hoạch hàng năm đã được phê duyệt, Giám đốc TTDVSBH có nhiệm vụ triển khai thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch cho từng bộ phận trong TTDVSBH và Đại lý.
– Chịu trách nhiệm điều hành, giám sát mọi hoạt động của TTDVSBH đối với các khó khăn trong việc tác nghiệp với từng Đại lý, Đơn vị vận chuyển, Nhà máy và các phòng ban chức năng…để giải quyết kịp thời, tháo gỡ khó khăn của Trung tâm cũng như cho Đại lý. Trường hợp vượt quá thẩm quyền giải quyết phải có báo cáo đề xuất Ban Tổng giám đốc để được chỉ đạo giải quyết kịp thời.
– Có trách nhiệm phân giao nhiệm vụ chuyên trách cho từng Phó Giám đốc TTDVSBH. Hỗ trợ tư vấn các PGĐ trong việc bố trí phân công công việc của các nhân viên dưới quyền quản lý.
– Đề xuất, kiến nghị với Tổng giám đốc các giải pháp để thực hiện hoàn thành nhiệm vụ
– Có trách nhiệm Tư vấn xây dựng các chính sách, hệ thống quy trình dịch vụ sau bán hàng, phụ tùng và bảo hành sản phẩm trên toàn quốc trình Tổng giám đốc phê duyệt và triển khai tới các PGĐ để thực hiện đồng thời theo dõi kiểm tra tiến độ thực hiện và hỗ trợ kịp thời.
– Cập nhật thường xuyên các Thông tư, nghị định của Chính phủ có liên quan đến lĩnh vực quản lý để tham mưa, đề xuất với Ban Tổng giám đốc điều chỉnh kịp thời.
– Tham gia họp định kỳ theo quy định, tham gia đầy đủ các khóa đào tạo theo yêu cầu
* Quyền hạn
– Được quyền trả lời hoặc từ chối các yêu cầu của Đại lý không đúng với các chính sách dịch vụ sau bán hàng của Công ty và các quy định hiện hành của Nhà sản xuất.
– Được quyền dừng giao dịch với Đại lý nếu Đại lý không thực hiện nghiêm theo các quy định hiện hành của Công ty cho đến khi giải quyết xong.
– Được đề xuất khen thưởng đối với CBCNV thuộc TTDVSBH. Được đề xuất bổ nhiệm thêm nhân sự hoặc sa thải nhân sự trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của TTDVSBH.
– Đề xuất, kiến nghị với Ban Tổng giám đốc các giải pháp trong việc thực thi nhiệm vụ
– Được đề xuất mua sắm bổ sung các trang thiết bị phục vụ công việc được giao
* Báo cáo
– Căn cứ vào tốc độ bán hàng phụ tùng từng loại xe, Giám đốc TTDVSBH định kỳ hàng tháng có báo cáo tờ trình đề xuất Tổng giám đốc để nhập khẩu số lượng phụ tùng từng loại xe phục vụ đầy đủ số lượng phụ tùng cho các Đại lý.
– Báo cáo trực tiếp với Phó Tổng giám đốc phụ trách/Tổng giám đốc các vấn đề khó khăn không giải quyết được.
– Thực hiện báo cáo ngày/tuần/tháng/năm theo quy định
* Ủy quyền
– Được ủy quyền ký văn bản xử lý sai phạm các cá nhân thuộc TTDVSBH; Đại lý và Đơn vị đối tác kết hợp với Công ty theo quy định.
– Được ủy quyền ký các văn bản gửi Đại lý trên cơ sở nội dung đã được Tổng giám đốc phê duyệt (Bút tích chỉ đạo được lưu lại tại TTDVSBH). Được quyền ký các văn bản hay hồ sơ giấy tờ trong nội bộ TTDVSBH.
* QUAN HỆ CÔNG VIỆC
– Bên trong: Quan hệ với các phòng/ban/Chi nhánh, các Công ty con trực thuộc Công ty để hoàn thành nhiệm vụ được giao.
– Bên ngoài: Quan hệ với các Đại lý/ các nhà sản xuất trong nước và nước ngoài để xử lý, giải quyết công việc thuộc thẩm quyền của Trung tâm DVSBH.

Kinh nghiệm / Kỹ năng chi tiết
* YÊU CẦU CÔNG VIỆC:
– Trình độ chuyên môn: Đại học
– Chuyên ngành: Cơ khí ô tô, cơ khí động lực
– Chứng chỉ: Tin học
– Trình độ ngoại ngữ: Anh văn 4 kỹ năng tốt
– Kiến thức: Ưu tiên nhân sự làm các ngành dịch vụ Ô tô
* Kỹ năng và khả năng
– Kỹ năng giao tiếp.
– Kỹ năng vẽ kỹ thuật và thuyết trình
– Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định.
– Kỹ năng phân tích, tổng hợp, làm báo cáo
– Khả năng sử dụng máy vi tính thành thạo, sử dụng tốt các công cụ vẽ kỹ thuật
– Nắm rõ về các sản phẩm của Công ty (được đào tạo).
– Kỹ năng đàm phán và thương thảo
– Thuyết phục, đàm phán
– Kỹ năng làm việc nhóm
– Kỹ năng viết email
– Chịu được áp lực công việc
* Kinh nghiệm công tác: 05 năm tại các đơn vị về ô tô
* Phẩm chất cá nhân: Trung thực

Tags: